25/05/2024

Utenlandske kvinner forelsket seg i vikingene – The foreign women fell in love with the vikings

en-viking-17370

At de har funnet arabiske mynter i et vikingeområde, vi snakker om noen hundre meter fra der vi bor, er i seg selv spennende.  Det at jeg nå sitter i det som en gang var Europas kulturelle midtpunkt – Andalucia, er enda mer fengslende.  For tusen år siden kom vikingene hit og herjet langs den spanske kysten. Den gang var det araberne som styrte her. Historikerne kaller denne perioden for Europas mørke middelalder. Er det fordi de ikke vil anerkjenne arabernes påvirkning på Europas historie?

Araberne tok vare på de greske filosofenes verker, mens den katolske kirken brant dem. I følge paven var dette kjettersk. Araberne oversatte dem til arabisk. I Cordoba som den gang var en millionby, hadde de flere biblioteker, mange offentlige bad og læreanstalter. Her blomstret poesi, musikk, matematikk, vitenskap og medisin og en sameksistens mellom religionene.

Hit kom altså nordboerne, ikke som sydenturister, men som røvere. De okkuperte Sevilla. De ble riktignok jaget etter en stund. Men noen slo seg ned i dette området. Så hva har dette med overskriften å gjøre? Jo, araberne skrev om vikingene og de hadde lagt merke til forskjellen mellom danske og norske vikinger. De danske var bare opptatt av maten, var uflidde og ikke så renslige av seg. De norske vikingene var opptatt av utseende, greide håret og var pene i tøyet. De visste at kvinnene likte det.

I følge den engelske munken John av Wallingford var vikingene noen jålebukker: ”De hadde for vane å stelle håret hver dag, bade hver lørdag (laugardagen), skifte klær ofte og fremheve seg selv ved mange slike påfunn.”

 I den arabiske verden ble dette sett på som flott. I resten av Europa var dette jåleri og helseskadelig. De mente at man ikke skulle bade mer en gang i året enten det trengs eller ikke.  Vann ble sett på som smittekilde i store deler av middelalderen. Det er kanskje dette som er grunnen til at det blir kalt den mørke middelalder. Kanskje det skulle hete den skitne middelalder?

That they have found Arabic coins in a Viking area, we’re talking a few hundred yards from where we live, is in itself exciting. The fact that I’m now sitting in what was once Europe’s cultural center – Andalucia, is even more compelling.

A thousand years ago the Vikingscame  here and ravaged along the Spanish coast. Then it was the Arabs who ruled here. Historians call this period Europe’s Dark Ages. Is it because they will not recognize the Arab influence on European history?

The Arabs took care of the Greek philosopher’s works, while the Catholic Church burned them. According to the Pope, this was heresy. The Arabs translated them into Arabic. In Cordoba which at that time was a million city had several libraries, many public facilities and educational institutions. Here flourished poetry, music, math, science and medicine, and the coexistence between religions.

Here came the Norsemen, not as a tourist, but as robbers. They occupied Seville. They were indeed chased after a while. However, some settled in this area. So what does this have to do with the headline? Well, the Arabs wrote about the Vikings and they had noticed the difference between the Danish and Norwegian Vikings. The Danish were only interested in the food,  all not of them was clean. The Norwegian Vikings were concerned about the look, the hair and had nice clothes. They knew that the women liked it.

 According to the English monk John of Wallingford Vikings were some dollies: «They had a habit to do the hair every day, bathing every Saturday (laugardagen), change clothes often and enhance itself through many such ideas.»

In the Arab world, this was seen as great. In the rest of Europe, this was affectation and harmful to health. They believed that one should not bathe more than once a year whether needed or not. Water was seen as the source for infection in the Middle Ages. Perhaps this is why it is called the Dark Ages. Maybe it should be called the dirty medieval?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.